Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie

Strona główna
Mapa witryny
Skontaktuj się z nami

Historia

Historia i problemy Spółdzielni Mieszkaniowej w Pińczowie

        Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie powstała w maju 1962 roku z inicjatywy dwunastu członków założycieli wywodzących się z zakładu Dolina Nidy w Gackach. Powstanie Spółdzielni Mieszkaniowej było bardzo ważnym impulsem dla Pińczowa, gdyż miasto uzyskało prężnego inwestora, który rozpoczął kompleksową budowę nowej struktury miejskiej. Najpierw powstał budynek mieszkalny przy ul. Wesołej następnie budynki przy ul. Batalionów Chłopskich, Placu Wolności i osiedle Place.

Największy rozwój Spółdzielni przypada na lata 1970 - 1990. Okres ten charakteryzuje się intensywnym rozwojem budownictwa mieszkaniowego na osiedlu Nowy Świat oraz realizacją dwóch nowych Osiedli położonych we wschodniej części miasta tj. Osiedle "Grodzisko" i "Podgórze".
Realizacja tych inwestycji prowadzona była kompleksowo, jeden główny inwestor Spółdzielnia poprzez Inwestprojekt świętokrzyski /inwestora zastępczego na terenie całego województwa /, realizowała inwestycje także w odniesieniu do infrastruktury technicznej składającej się z kotłowni osiedlowych sieci ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacji, dróg , parkingów , pawilonów handlowo usługowych , przedszkoli, szkół, ośrodków zdrowia , czyli wszystkich obiektów jakie tworzą nowy organizm miejski . Po zakończeniu inwestycji obiekty te przechodziły na majątek wojewody i jego służb, gdyż z jego środków były one realizowane, a potem przez jego służby użytkowane .
Tak byłoby nadal gdyby nie zmiany ustrojowe tj. wprowadzenie samorządu gminnego i ustawowe przejęcie przez ten samorząd od wojewody obowiązków w zakresie infrastruktury komunalnej /ciepłownictwa, wodociągów , dróg/ zakłócające ten tok postępowania, ze szkodą dla osiedla Grodzisko, które do dnia dzisiejszego nie może doczekać się uregulowania zgodnego z nowymi przepisami. Wybiórczo przejęto jedynie część infrastruktury tj. Szkoła nr 3, kotłownia "LA MONTEA", wymiennikownie natomiast drogi, sieci ciepłownicze, wodociągowe , kanalizacyjne pozostały przy Spółdzielni.
Osiedle "PODGÓRZE" budowane już wspólnie z samorządem Gminnym, a nie Wojewodą takich problemów nie miało .

Takie tempo inwestycji możliwe było dzięki pomocy finansowej Państwa, która od początku nam towarzyszyła w postaci różnych form dotacji. Należało do nich częściowe różne na przełomie lat umorzenie kosztów budowy, dotacja do kosztów eksploatacyjnych, do centralnego ogrzewania i ciepłej wody, umarzalne kredyty na usuwanie wad technologicznych.

Po 1989 roku wraz ze zmianą systemu politycznego w kraju zmianie uległ stosunek Państwa do spółdzielczości mieszkaniowej. Sukcesywnie zniesiono wszystkie dotacje, urynkowiono ceny energii cieplnej, elektrycznej, wody i zaczęliśmy działać jako podmiot samofinansujący się. Sytuacja taka spowodowała, że "rozmach" z jakim spółdzielczość mieszkaniowa powstawała i obowiązki jakie przed nią przez lata stawiano sprawiły, że członkowie spółdzielni mieszkaniowych stanęli w trudnej sytuacji.
Zmieniła się również sytuacja gospodarcza naszego regionu w czasach rozwoju powstawania nowych zakładów pracy przybywało miejsc pracy, przybywali nowi mieszkańcy, fachowcy przyciągani przez nowe zakłady pracy. Dobre zarobki, a z drugiej strony niskie koszty utrzymania mieszkań dzięki dofinansowaniu ze strony Państwa zachęciły do przenoszenia się do miasta. Obecnie sytuacja zmieniła się diametralnie, duża część naszych mieszkańców pozostała bez pracy, ceny usług zostały urynkowione, a budynki i infrastruktura techniczna nie pasują do nowej rzeczywistości.

Faktem jest, że w trakcie eksploatacji musimy nie tylko dokonywać bieżących napraw i konserwacji zgodnie z prawem budowlanym ale ulepszać to co na etapie inwestycji nie mogło być zrealizowane, bo obowiązywały inne normy, technologie, brakowało materiałów budowlanych, a przede wszystkim liczył się "plan", efekt końcowy - jak największa liczba oddanych mieszkań .
Koszty eksploatacji zależne od Spółdzielni to średnio 24 % w stosunku do pozostałych kosztów.

Spółdzielnia jest tylko pośrednikiem między dostawcami usług, a faktycznymi ich odbiorcami - mieszkańcami. Wprowadzenie obowiązku indywidualnych rozliczeń tych usług stało się źŸródłem wielu problemów do których należą dodatkowe koszty urządzeń typu : liczniki ciepła, wodomierze, zawory termostatyczne, podzielniki kosztów, związana z nimi modernizacja instalacji, ich koszty obsługi i legalizacji.

Zaletą tych rozwiązań jest znaczne ograniczenie zużycia energii cieplnej, wody ok. 40 - 50 % dzięki uzależnieniu wysokości opłat za mieszkanie od faktycznego zużycia tych mediów. Ma to duże znaczenie dla ochrony naszego środowiska naturalnego, ale jest też źródłem nowych problemów w związku z nadmierną oszczędnością ciepła, wyziębienie, zawilgocenie mieszkań, ograniczenie wentylacji i rywalizacja między mieszkańcami o jak największe zwroty za energię cieplną, wodę.