Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie

Strona główna
Mapa witryny
Skontaktuj się z nami

Bieżące informacje

   INFORMACJA

 

        Szanowni Państwo

        W roku 2022 nastąpił znaczny wzrost inflacji, najwyższy od 26 lat, ceny nadal rosną i mówi się
o ”galopującej” inflacji. Na rynkach drożeje wszystko, m.in. ceny energii elektrycznej, paliw
i transportu, coraz większe koszty robót budowlanych (niektóre z nich wzrosły o kilkadziesiąt,
a nawet o 100 i więcej procent). Wszystkie te czynniki wpływają na wzrost kosztów utrzymania mieszkań. Od stycznia 2023 roku wynagrodzenie minimalne wzrośnie o 15,95% a od lipca 2023 r.
o kolejne 3,15%. Wpływa to na koszty prac i usług, jakie świadczą firmy zewnętrzne na rzecz Spółdzielni, w tym firmy remontowe i konserwujące budynki. Oprócz aspektu płacowego i wyższych kosztów robocizny, kolejnym są rosnące ceny materiałów do robót konserwacyjnych, budowlanych
i innych. Rządowa tarcza antyinflacyjna skierowana jest w największym stopniu do osób najbiedniejszych, które zmiany i podwyżki odczuwają najmocniej. Dzięki temu osoby te odczują podwyżki w mniejszym stopniu.

Mając na uwadze powyższy wzrost inflacji, cen i kosztów, a chcąc utrzymać zasoby mieszkaniowe na odpowiednim poziomie technicznym i estetycznym, a świadczone na rzecz Spółdzielni usługi na takim samym poziomie, konieczna jest zmiana stawki eksploatacji od 01.03.2023 roku do wysokości pokrywającej planowane na rok 2023 koszty utrzymania nieruchomości. Stawki na opłatę eksploatacyjną zostały skalkulowane w oparciu o koszty faktycznie ponoszone przez daną nieruchomość. Zdajemy sobie jednak sprawę, że dla wielu osób czy rodzin każde dodatkowe kilkadziesiąt złotych miesięcznie to dużo, więc podwyżki staramy się ograniczać do niezbędnego minimum.

W skali całej Spółdzielni udział kosztów zależnych od Spółdzielni (opłata eksploatacyjna, fundusz remontowy, konserwacje) to około 37% ponoszonych kosztów. Pozostałe 63% to koszty niezależne od Spółdzielni, gdzie jesteśmy tylko „pośrednikiem” w uiszczaniu opłat za wodę i odprowadzenie ścieków, energię cieplną, energię elektryczną, odpady komunalne, podatek od nieruchomości (w przypadku lokali spółdzielczych i garaży), itd.
W ramach kosztów niezależnych od Spółdzielni z dn. 01.12.2022 roku znacząco wzrastają zaliczki na ciepłą wodę oraz w mniejszym stopniu zaliczki na centralne ogrzewanie. Spowodowane jest to kilkukrotnym wzrostem cen opału w stosunku do roku ubiegłego u dostawcy ciepła jakim w naszym przypadku jest PEC Pińczów Sp.z.o.o.

Zaliczki ustalane są oddzielnie dla każdego mieszkania w oparciu o dotychczasowe zużycia wody
jak i ciepła.
Informacje o wysokości indywidualnych opłat zostały zamieszczone w klatkowych skrzynkach pocztowych.
Niestety w obecnej sytuacji gospodarczej wzrost opłat wynika w głównej mierze z czynników zewnętrznych i jest nieunikniony.

 

                                                                                                                                            Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej